Zion’s Fiction critic – english

Haartez / Herald Tribune 02.01.2004 Smadar Sheffi